Ochrona danych

ContiTech Deutschland GmbH przetwarza dane użytkownika w ramach korzystania z tej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Informacje ogólne

Wprowadzone przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez ContiTech Deutschland GmbH w celach określonych poniżej.

O ile jest to konieczne do realizacji celu, dane mogą być również przekazywane stronom trzecim powiązanym z ContiTech Deutschland GmbH w rozumieniu §§ 15 i nast. (niemieckiej) ustawy o spółkach akcyjnych oraz zgodnie z (wiążącymi regułami korporacyjnymi | PDF) Continental.

2. Przetwarzanie danych

Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie następujących przepisów o ochronie danych (podstawa prawna):

Przetwarzanie danych
( Cel )
Podstawa prawna Czas przechowywania
Kontakt / interakcja z Continental
(np. formularz kontaktowy / pole, czat itp.).
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
Art. 6 par. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
Dane użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą do momentu jej wycofania, w przeciwnym razie zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu jego żądania, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania danych. Zakładamy ostateczne przetwarzanie, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.
 


Aby zapewnić wyżej wymienione przetwarzanie danych, przekazujemy dane następującym dostawcom usług (zwanym dalej "Usługodawcą"):

Dostawca usług Adres / lokalizacja
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Niemcy


Usługodawca będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w naszym imieniu (na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych).

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (EU GDPR, zwane dalej RODO) jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wg. Art. 7 par. 3 RODO
 • Prawo do informacji wg. Art. 13 i Art. 14 RODO
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, zgodnie z. Art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych wg. Art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych wg. Art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych wg. Art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych wg. Art. 20 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wg. Art. 21 RODO
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wg. Art. 77 RODO

W przypadku ważnych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub służą dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do tego celu może mieć miejsce pomimo sprzeciwu lub żądania usunięcia.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: dataprotection@conti.de

Prosimy o przesłanie odwołania lub wniosków dotyczących wykonywania wyżej wymienionych praw na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres:
Adres: ContiTech Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hanower, Niemcy
E-mail: continental_industry@continental.com

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i nasz Usługodawca stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Niezaszyfrowane dane mogą być przeglądane przez osoby trzecie. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie można zagwarantować bezpiecznej transmisji w odniesieniu do transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą niezaszyfrowanej poczty elektronicznej). W związku z tym wrażliwe dane nie powinny być w ogóle przesyłane lub powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Status połączenia SSL można określić, patrząc na wiersz adresu przeglądarki ("https").

Pliki cookie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej / aplikacji internetowej informacje mogą być przechowywane na komputerze użytkownika w postaci tak zwanych plików cookie (małych plików tekstowych). Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia działania strony internetowej.
Inne pliki cookie (np. dotyczące korzystania z witryny) są ustawiane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (patrz Przegląd plików cookie).

Ponadto użytkownik może również ustawić akceptację plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny / aplikacji internetowej w pełnym zakresie.

Narzędzie do zarządzania zgodami: consentmanager

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania zgodą "consentmanager" firmy consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja.
 
Ta strona internetowa wykorzystuje "consentmanager" w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych i korzystanie z plików cookie lub porównywalnych funkcji. Za pomocą "consentmanager" użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na określone funkcje strony internetowej. Za pomocą "consentmanager" można udzielić lub odrzucić zgodę na wszystkie funkcje lub udzielić zgody na poszczególne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia można również później zmienić. Celem integracji "consentmanager" jest umożliwienie użytkownikom strony internetowej decydowania o wyżej wymienionych elementach oraz, w ramach dalszego korzystania z naszej strony internetowej, zaoferowanie możliwości zmiany ustawień, które zostały już dokonane: Zgoda na pliki cookie i dane
 
Korzystając z "consentmanager", dane osobowe i informacje z używanych urządzeń końcowych, takie jak adres IP, są przetwarzane przez consentmanager. Ponadto przetwarzane informacje mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c) w związku z Art. 6 par. 3 ust. 1 lit. a) w związku z Art. 7 par. 1 RODO oraz, alternatywnie, lit. f ). Przetwarzając dane, consentmanager pomaga nam (zgodnie z RODO jest to strona odpowiedzialna) w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych (np. obowiązek dostarczenia dowodów).
 
Mamy uzasadnione interesy w przetwarzaniu w formie przechowywania ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. "Consentmanager" przechowuje dane tak długo, jak długo aktywne są ustawienia użytkownika. Po upływie dwóch lat od wprowadzenia ustawień użytkownika ponownie zostanie wyświetlone zapytanie o zgodę. Wprowadzone ustawienia użytkownika są następnie ponownie zapisywane na kolejne dwa lata.

Użytkownik może sprzeciwić się temu procesowi i ma prawo sprzeciwić się przyczynom wynikającym z jego sytuacji. Aby zgłosić sprzeciw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@consentmanager.net.

Piwik PRO Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolonia, Niemcy.

Piwik PRO Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu na serwerze Piwik PRO Analytics przechowywane są informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, a także adres IP użytkownika dotyczący korzystania z tej strony internetowej. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.
Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane stronom trzecim.

Pliki cookie są ustawiane na naszej stronie internetowej wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Ponadto użytkownik może trwale uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Więcej informacji na temat Piwik PRO można znaleźć w Polityce prywatności: https://piwik.pro/privacy-policy

System zarządzania tagami: GTM - Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, Google Ireland Ltd (dostawca usługi), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który może być używany do umieszczania fragmentów kodu na stronach internetowych, do zarządzania i kontrolowania plików cookie, pikseli konwersji lub kodów śledzenia z programów takich jak Google Analytics. Menedżer tagów Google jest usługą organizacyjną i sam przetwarza dane wyłącznie w celach technicznie niezbędnych. Menedżer tagów Google zajmuje się ładowaniem innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

Dane gromadzone przez Google Tag Manager: Aby Google mógł monitorować stabilność, wydajność i jakość instalacji systemu oraz uzyskiwać dane do celów diagnostycznych, Google Tag Manager gromadzi pewne zagregowane dane dotyczące wyzwalania tagów. Dane te nie obejmują adresów IP ani identyfikatorów pomiarów, które są powiązane z konkretną osobą. W przeciwieństwie do danych w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania, oraz danych diagnostycznych opisanych powyżej, Google Tag Manager nie gromadzi, nie przechowuje ani nie udostępnia informacji o odwiedzających właściwości klientów.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager jest obecnie używany do kontrolowania następujących usług i komponentów na tej stronie:

 • Google Analytics - usługa analityki internetowej

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google LLC ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Pliki cookie są ustawiane na naszej stronie wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Ponadto użytkownik może trwale uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z "Google Maps", usługi mapowania online udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform

W zakresie, w jakim użytkownik aktywuje i wyraża zgodę na korzystanie z Google Maps za pomocą rozwiązania 2-kliknięć (dodatkowe kliknięcie aktywacyjne) na odpowiedniej podstronie, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do USA podczas korzystania z Google Maps. Stany Zjednoczone są niezabezpieczonym krajem trzecim, w którym poziom ochrony danych nie jest porównywalny ze standardami UE. W przypadku niektórych dostawców, takich jak Google, nie są oferowane żadne inne gwarancje rekompensujące ten brak. Istnieje zatem ryzyko, że agencje rządowe mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika poprzez transfer bez zapewnienia skutecznej ochrony prawnej. Aby korzystać z Google Maps, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z witryną przez przeglądarkę. Przechowywanie danych odbywa się na serwerach internetowych Google Maps. Możemy jedynie poinformować o tym użytkownika, ale nie mamy na to wpływu.

Nie posiadamy wiedzy na temat zakresu danych gromadzonych w ten sposób przez Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i inne metadane, w tym dane dotyczące przeglądarki, urządzenia końcowego, a także datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej, jak również dane wejściowe w zapytaniu wyszukiwania mapy.
Dane o lokalizacji nie mogą być jednak gromadzone bez zgody użytkownika (zazwyczaj poprzez ustawienia na urządzeniu końcowym).

Integracja Map Google z tą witryną odbywa się za pośrednictwem interfejsu programistycznego "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface). Po aktywacji i wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Maps za pośrednictwem rozwiązania 2-kliknięć, ustawiamy plik cookie, który przechowuje zgodę użytkownika na wymianę danych z Google Maps.

Cel i zakres gromadzenia danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Qualtrics - Feedback Management

This website uses the feedback management tool "Qualtrics" by Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA.

This website uses Qualtrics, a customer experience solution to collect feedback from users of the website via surveys to improve our products and services.

Qualtrics does not collect any information on pages where it is not installed, nor does it track or collect information outside your web browser. Qualtrics only collects data if you actively fill out a feedback survey.

If you would like to obtain a copy of your personal data, make a correction, or have it erased, please contact us.
For more information, see Qualtrics Privacy Policy at: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
and Qualtrics Security Policy at: https://www.qualtrics.com/security-statement/
For more information on Qualtrics and GDPR, visit: https://www.qualtrics.com/gdpr/

Inlineframe (iFrame)

W tej witrynie treści zewnętrzne są zintegrowane i wyświetlane za pośrednictwem ramek iFrame w określonych obszarach witryny. Zewnętrzne treści od zewnętrznych dostawców nie będą ładowane bez uprzedniej zgody użytkownika.

Dokonane ustawienia mogą być również zmienione przez użytkownika później: Zgoda na pliki cookie i dane

W naszej witrynie osadzane są treści zewnętrzne pochodzące od następujących dostawców zewnętrznych:
 • 3DVISTA - Wirtualne wycieczki
 • Flipsnack - Platforma wydawnicza
 • Matterport - platforma danych 3D

3DVISTA - Wirtualne wycieczki

Ta strona oferuje wirtualne wycieczki po 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

Wirtualne wycieczki są zintegrowane i wyświetlane za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W trakcie użytkowania, adres IP użytkownika, między innymi, może zostać przesłany do 3DVISTA.

Więcej informacji na temat 3DVISTA można znaleźć na stronie: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Platforma wydawnicza

Niniejsza witryna udostępnia treści przy użyciu platformy wydawniczej firmy Flipsnack LLC, 535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA.

Flipsnack to usługa do graficznego osadzania plików PDF, tworzenia katalogów online, pobierania ich, udostępniania lub osadzania na swoich stronach internetowych. Zawartość jest osadzana i wyświetlana za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W ramach korzystania z usługi do Flipsnack może zostać przesłany między innymi adres IP użytkownika.

Więcej informacji na temat Flipsnack można znaleźć na stronie: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - platforma danych 3D

Ta strona internetowa zawiera treści 3D z platformy danych Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA.

Zawartość 3D jest zintegrowana i wyświetlana za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W trakcie użytkowania adres IP użytkownika może być między innymi przesyłany do Matterport.

Więcej informacji na temat Matterport można znaleźć na stronie: https://matterport.com/privacy-policy

Udostępnianie w sieciach społecznościowych

Udostępnianie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem linków do sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej:
Jeśli użytkownik udostępnia treści na naszej stronie internetowej za pomocą swojego profilu osobistego, nie mamy kontroli nad treścią i zakresem danych gromadzonych przez sieci. W tym zakresie obowiązują warunki użytkowania i polityka prywatności danej sieci społecznościowej.

Na tej stronie internetowej nasze profile firmowe w następujących sieciach społecznościowych są połączone:

LinkedIn

Informacje na temat sieci biznesowej LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Informacje na temat portalu wideo YouTube firmy YouTube, LLC, należącej do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (spółki zależnej Google LLC i Alphabet Inc.) można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Aktualizacja / Wersja: 1 maja 2023 r.

Got questions?

Contact us!